Tel: +31 (0) 6 41 88 33 44


Algemene voorwaardenU kunt de Algemene Voorwaarden Holland Trading hier downloaden.

artikel 1. AlgemeenDeze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Holland Trading BV., hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Koper waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop • of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Offertes en AanbiedingenAlle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf -, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Gegevens betreffende de aangeboden goederen zoals eigenschappen, maten, kleur, prijzen, aanbiedingen, etc. in media zoals, maar niet beperkt tot, drukwerk en internet, zijn niet bindend, worden te goeder trouw gegeven en kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden.

artikel 3. OvereenkomstenOvereenkomsten, aangegaan in welke vorm dan ook, worden geacht tot stand te zijn gekomen na uitdrukkelijke aanvaarding door Gebruiker door middel van een schriftelijke bevestiging zoals, maar niet beperkt tot, factuur, e-mail bericht of fax bericht en na ontvangst van een (aan -)betaling.

Elke door Gebruiker aanvaardde overeenkomst kan door Gebruiker op ieder moment ontbonden worden indien blijkt dat Koper niet kredietwaardig blijkt. Koper gaat onder alle omstandigheden akkoord dat Gebruiker informatie opvraagt of zal laten opvragen omtrent de kredietwaardigheid van de Koper.

Overeenkomsten aanvaard door ondergeschikte personeelsleden van Gebruiker zijn niet bindend wanneer deze ondergeschikte personeelsleden geen procuratie hebben.

artikel 4. Prijzen en FactureringTenzij anders overeen gekomen zijn prijzen zoals vermeldt in een overeenkomst de prijzen zoals die gelden op de datum van de overeenkomst.

Prijzen vermeldt in media zoals, maar niet beperkt tot, drukwerk en internet kunnen aan wijzingen onderhevig zijn en zijn niet bindend.

Gebruiker is gerechtigd na aanvaarding van overeenkomsten kosten voortkomende uit belastingen, in – of uitvoerrechten, heffingen of andere lasten van overheidswege opgelegd aan Gebruiker wanneer deze worden ingevoerd of verhoogd in rekening te brengen aan de Koper.

Gebruiker is gerechtigd de prijs in een aanvaarde overeenkomst te wijzigen indien één – of meerdere kosten bepalende factoren, waarop de prijs is gebaseerd, een wijziging ondergaat.

Indien van toepassing kan Gebruiker (extra) transportkosten apart in rekening brengen.

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW.

Een deellevering zoals, maar niet beperkt tot, een gedeelte van een samengestelde order kan door Gebruiker afzonderlijk worden gefactureerd. Betaling dient dan plaats te vinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.

artikel 5 Levering & LeveringsvoorwaardenLevering door Gebruiker zijn EX – WORKS STEENWIJK (EXW, INCO Terms 2000), wat inhoudt dat Gebruiker aangekochte goederen voor de Koper beschikbaar stelt op het bedrijfsadres van Gebruiker en alle kosten voor verlies of schade voor zijn rekening neemt tot aan levering aan de klant. Gebruiker is niet verplicht goederen voor Koper te laden. Uitvoerkosten komen voor kosten van de Koper. Mocht Gebruiker goederen voor Koper transporteren dan blijft de leveringsvoorwaarde EXW –Steenwijk, wat inhoud dat indien er schade aan de goederen optreedt tijdens het transport deze schade volledig de verantwoordelijkheid is van Koper.

Bij leveringen anders dan EXW worden extra kosten door Gebruiker in rekening gebracht aan Koper.

Door gebruiker opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend maar Gebruiker verplicht zich in te spannen om binnen de opgegeven leveringstermijn de goederen aan de Koper te leveren.

Leveringstermijnen dienen door Koper zo nauwkeurig mogelijk worden aangegeven.

Koper heeft geen recht op enige vorm van compensatie voor kosten of schade die ontstaat door overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen of dat de overschrijding van de leveringstermijn direct het gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van Gebruiker;

Levering vindt alleen plaats indien volledige betaling van het factuurbedrag heeft plaatsgevonden.

artikel 6 Aard en Hoeveelheden goederenDe te leveren aard – en hoeveelheden van goederen worden vermeld op de bij de goederen meegeleverde documenten zoals, maar niet beperkt tot, vrachtbrief of leveringsbon. Indien Koper meent dat aard en / of hoeveelheden van de te leveren goederen niet goed vermeld staan op de bij de goederen meegeleverde documenten, dan dient Koper Gebruiker daarvan direct na ontvangst van de documenten te informeren.

artikel 7 (Aan) Betalingen en EigendomsvoorbehoudGebruiker is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een wanprestatie van Gebruiker de overeenkomst wordt ontbonden, heeft Koper recht op terugbetaling van gedane aanbetaling(en), alsmede een schadevergoeding zoals geregeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. Betaling van gefactureerde bedragen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeldt op de factuur.

Over de aankoop factuur zal een krediet beperkingtoeslag worden berekend, die uitsluitend in mindering mag worden gebracht in het factuurbedrag binnen de betalingstermijn van 30 dagen wordt voldaan.

Gebruiker is gerechtigd (kontante) betaling voor – of bij aflevering van de goederen te verlangen.

Gebruiker is gerechtigd de Koper bij niet tijdige betaling van het factuurbedrag, de op dat moment geldende rente over het openstaande factuurbedrag in rekening te brengen voor elke maand, of gedeelte daarvan, dat de betaling uitblijft, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.

Indien niet anders is overeengekomen, heeft de betaling plaatsgevonden wanneer de bankrekening van Gebruiker is gecrediteerd of bij contante betaling op de datum van de kwitantie.

Gebruiker behoudt zich het recht voor een voor Gebruiker aanvaardbare wijze van zekerheidstelling te verlangen voor de verplichtingen van de Koper t.o.v. Gebruiker, in het bijzonder de betaling van de koopprijs. Indien Gebruiker aan een dergelijk verzoek geen gehoor geeft, is de koopprijs direct opeisbaar door Gebruiker.

In geval van faillissement, surséance van betaling, gerechtelijk beslag of liquidatie van Koper, is de koopprijs direct opeisbaar door Gebruiker.

Koper is in gebreke indien overgekomen termijnen of verplichtingen zijn verstreken of niet zijn nagekomen.

Goederen blijven eigendom van Gebruiker totdat Koper aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. Tot het moment dat de Koper aan de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan worden de in de overeenkomst overeengekomen goederen om niet aan de Koper in bewaring gesteld.

Indien de Koper in gebreke is (zie § 8 van dit artikel) heeft Gebruiker het recht de in bewaring stelling direct te beëindigen en de goederen als zijn eigendom op te eisen. Alle ontstane kosten en schade in zake deze goederen, gedurende de inbewaringstelling komen ten laste van de Koper.

Gebruiker is gerechtigd om naast het factuur bedrag eventueel vermeerderd met rentes en kosten alle (buiten) gerechtelijke kosten zoals, maar niet beperkt tot, advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag vermeerderd met rente, met een minimum van € 75. Gebruiker is niet verplicht aan te tonen in de uitgave van deze kosten daadwerkelijk gemaakt te hebben.

artikel 8 GarantieGebruiker verleent aan Koper schriftelijk garantie voor gebreken ontstaan bij normaal dagelijks gebruik. Deze garantie vervalt indien de gebreken het gevolg zijn van ondeskundig gebruik, gebruik dat als niet normaal dagelijks gebruik omschreven kan worden en gebreken veroorzaakt door transport en / of opslag door Koper.

Garantie door Gebruiker is ten hoogste de door zijn leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Op gebruikte goederen wordt door Gebruiker GEEN garantie gegeven.

artikel 9 Wijzigingen in OvereenkomstIndien Koper na aanvang van de overeenkomst wijzingen wenst aan te brengen dient hij dit tijdig schriftelijk (of e-mail / fax) aan Gebruiker door te geven.

De kosten die eventueel voortkomen uit de door de Koper aan de Gebruiker doorgegeven wijzigingen in de overeenkomst worden door Gebruiker in rekening gebracht.

Wijzigingen in een overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat overeengekomen leveringstermijnen buiten de verantwoordelijkheid van Gebruiker worden overschreden. Kosten – en of schade voor Koper zijn in dit geval niet verhalen op Gebruiker.

artikel 10 Annulering van OvereenkomstIndien een door Gebruiker aanvaardde overeenkomst door toedoen van de Koper geannuleerd wordt, vervallen alle gedane betalingen aan Gebruiker en heeft Gebruiker het recht alle gemaakte kosten voor het tot stand komen van de overeenkomst in rekening te brengen aan de Koper. Bovendien blijven de verkochte goederen eigendom van Gebruiker.

Indien Koper zonder de Gebruiker per aangetekende brief schriftelijk te informeren met 3 of meer maanden de betalingtermijn overschrijdt zal de overeenkomst door Gebruiker als geannuleerd worden beschouwd, vervallen alle gedane betalingen aan Gebruiker en heeft Gebruiker het recht alle gemaakte kosten voor het tot stand komen van de overeenkomst in rekening te brengen aan de Koper. Bovendien blijven de verkochte goederen eigendom van Gebruiker.

artikel 11 Klachten, Aansprakelijkheid en OvermachtKoper is verplicht direct na levering de goederen te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Gebruiker daarover binnen 48 uur schriftelijk (brief / fax) te informeren. Na 48 uur worden gemelde gebreken beschouwd als zijn te ontstaan na ontvangst van de goederen door Koper en accepteert Gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.

Wanneer een klacht door Gebruiker als terecht wordt bevonden accepteert Gebruiker aansprakelijkheid en is dan gebonden de oorspronkelijk aangeschafte goederen te vervangen door goederen van gelijke aard, kwaliteit en prijs. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, is gebruiker slechts gebonden de Koper te financieel te vergoeden voor zover dit gedekt wordt door zijn aansprakelijkheidsverzekering dan wel tot maximaal het factuurbedrag.

Indien de geleverde goederen door de Koper zijn verwerkt, gemonteerd of op enige andere wijze verwerkt vervalt de aansprakelijkheid van de Gebruiker.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken en onvermijdelijke afwijkingen.

Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade en / of kosten die ontstaan als direct of indirect gevolg van overmacht zoals omschreven in §7 van dit artikel dan wel daden of nalatigheid van de Koper, diens ondergeschikten of anderen die voor de Koper werken.

Gebruiker is niet aansprakelijkheid voor enige andere schade van Koper dan in § 1 – § 5 van dit artikel omschreven.

Alle onvoorziene en buitengewone omstandigheden die een wijziging veroorzaken in de oorspronkelijke omstandigheden ten tijde van acceptatie van de overeenkomst, leveren voor Gebruiker overmacht op die hem ontheffen van de verplichting tot levering, zonder dat de Koper recht heeft op schadevergoeding in welke vorm dan ook.

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillenOp alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaardenDeze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zwolle.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Gebruiker.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.